Unitat 21 - Comparatius i superlatius

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i aparella cada sufix amb la definició que li correspon.
-τερος, -τέρα, -τερον
-ίων, -ιον
-τατος, -τάτη, -τατον
-ιστος, -ιστη, -ιστον