Unitat 24 - Verbs en -μι

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i aparella cada verb amb el tipus al qual pertany.
δείκνυμι
ζεύγνυμι
φημί
εἶμι
δίδωμι
τίθημι