Unitat 11 - Adjectius 3ª declinació (2ª classe)

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i aparella cada enunciat amb el tipus d'adjectiu al qual pertany.
Celer,-eris,-ere
Crudelis,-e
Omnis,-e
Diligens,-ntis
Sapiens,-ntis
Bonus,-a,-um
Piger,-ra,-rum
Difficilis, -e