Unitat 26 - Pronoms (II)

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i aparella cada pronom amb el tipus al qual pertany i significat bàsic.
Hic haec hoc
Iste ista istud
Ille illa illud
Is ea id
Idem eadem idem
Ipse ipsa ipsum